top of page

Leergeld

Leergeld Parkstad

Alle kinderen mogen meedoen!

In gezinnen is het niet altijd haalbaar om kinderen te laten meedoen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt, zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of pas achteraf een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Op steun van Leergeld Parkstad kunnen ze wel rekenen. Wij vinden dat alle kinderen mogen meedoen en niet om financiële redenen buitengesloten moeten worden. Leergeld Parkstad is aangesloten bij het overkoepelende Leergeld Nederland.

Leergeld Parkstad ontvangt haar inkomsten van gemeenten, van de provincie Limburg, van het bedrijfsleven, van donaties, van acties, enz. Leergeld Parkstad werkt geheel met vrijwilligers. Hierdoor zijn de onkosten laag en kan het geld zoveel mogelijk terecht komen bij kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.

Waarvoor kunnen ouders bij Leergeld Parkstad terecht ? Leergeld Parkstad vergoedt als basis één schoolse en één buitenschoolse activiteit per kind per jaar. Dit tot een bepaald maximumbedrag.

Schoolse activiteiten zijn:

 • overblijfgeld

 • ouderbijdrage

 • schoolreis, schoolkamp, excursies

 • gymkleding

 

Buitenschoolse activiteiten:

 • Cultuur (muziek, harmonie, fanfare, koor, toneel, ballet, tekenlessen, schutterij e.d.): vergoeding van de reguliere contributie, materialen en huur van instrumenten.

 • Sport: alle sporten worden vergoed, als ze worden beoefend bij een vereniging die is aangesloten bij een sportbond die ook weer aangesloten is bij NOC/NSF. Wij vergoeden maximaal één sport per jaar voor kosten als contributie, kleding en uitrusting.

 • Zwemmen: vergoeding van de lessen voor zwemdiploma A vanaf de leeftijd van 6 jaar.

 

Hoe werkt Leergeld Parkstad?

 • U meldt zich aan door contact op te nemen met Leergeld Parkstad: via telefoon 045 5743636 

 • Wij maken een afspraak voor een gesprek met een intermediair. Dit is een van onze vrijwilligers. Zij weten uit eigen ervaring wat het is om van een laag inkomen te moeten rondkomen.

 • In dat gesprek wordt uw probleem besproken en wordt nagegaan wat er binnen de bestaande regelingen aan gedaan kan worden.

 • Leergeld Parkstad legt uw aanvraag ter beoordeling voor aan een onafhankelijke toewijzingscommissie. Het besluit van deze commissie wordt u schriftelijk meegedeeld.

 • Leergeld Parkstad respecteert en waarborgt uw privacy.

bottom of page